Mūsų adresas

J. Basanavičiaus g. 99, LT-57351, Kėdainiai

Telefonas

+370 347 57 186
+370 685 77 209

MOKSLEIVIŲ KONKURSO „DRAUGE NUGALĖSIME BAKTERIJŲ ATSPARUMĄ ANTIBIOTIKAMS !” PAVYZDINIAI NUOSTATAI

                                                                 PATVIRTINTA:

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus

2019 m. rugsėjo mėn. 9 d.

                                                                 Įsakymu  Nr. V-47

KAUNO APSKRITIES 10-11 AR 2-3 GIMNAZINIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ KONKURSO „DRAUGE NUGALĖSIME BAKTERIJŲ ATSPARUMĄ ANTIBIOTIKAMS !”, SKIRTO EUROPOS SUPRATIMO APIE ANTIBIOTIKUS DIENAI PAMINĖTI,

PAVYZDINIAI NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Konkurso Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ (toliau – Konkursas),  skirto Europos supratimo apie antibiotikus dienai paminėti, nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, renginio organizavimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
 3. Kauno apskrities 10-11 ar 2-3 gimnazinių klasių moksleivių konkursas yra viena iš moksleivių saviraiškos ir sąmoningumo ugdymo formų, kurianti vertybinę sveikatos sampratą, skatinanti domėtis sveikatos saugojimo ir stiprinimo galimybėmis.
 4. Konkurso organizatoriai Kauno apskrityje – Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė. Konkurso savivaldybėse organizatoriai – Kauno apskrities savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, vykdytojai – mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas (toliau – Mokykla).
 5. Konkurso nuostatai tvirtinami 2019 m. rugsėjo mėn. 9 d. Kėdainių rajono  savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymu Nr. V-47.

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 • Tikslas – teikti mokiniams informaciją apie antimikrobinį atsparumą, racionalų jų vartojimą ir skyrimą, savigydos aspektus, kitas infekcijų kontrolės priemones, kurios padeda keisti asmens požiūrį.
 • Uždaviniai:
  • Skatinti moksleivių saviraišką sveikatos ugdymo srityje ir pasitelkus efektyvią komunikaciją, atkreipti jų dėmesį į antimikrobinio atsparumo problemą, jos grėsmes ir galimus problemos sprendimo būdus.
  • Gilinti sveikatos žinias antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo valdymo srityje, skatinti ir ugdyti racionalų, pagrįstą antibiotikų vartojimą bei siekti kiekvieno moksleivio atsakomybės už savo sveikatos išsaugojimą.
  • Skatinti sveikatai palankių įgūdžių formavimą kasdienybėje, dalinantis gerąja patirtimi apie efektyvias infekcijų prevencijos priemones ir sėkmingą jų taikymą mokyklose.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS, VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

 • Konkursas organizuojamas dviem etapais:
  • I etapas –  2019 m. lapkričio 11 d. Kėdainių rajono  savivaldybėje suorganizuoti rajoninę moksleivių konferenciją „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“;
  • II etapas – nuo 2019 m. lapkričio 20 d. iki 29 d. suorganizuoti baigiamąją konferenciją „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ apskrityje, kurioje dalyvautų I vietų nugalėtojai iš 8 Kauno apskrities savivaldybių.
 • Konferencijos Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams! organizavimo eiga savivaldybėse:
  • Konferencijoje gali dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybėje veikiančių mokyklų 10-11 ar 2-3 gimnazinių klasių mokiniai.
  • Pranešimus gali ruošti ir pristatyti 1-2 mokiniai. Mokinius gali konsultuoti 1-2 mokytojai arba pagalbos mokiniui specialistai (visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, soc. pedagogas, psichologas).
  • Vieną mokyklą gali atstovauti ne daugiau nei 2 dalyviai/pranešimai. Esant vienoje mokykloje daugiau norinčiųjų dalyvauti, rekomenduojama iki 2019 m. spalio 15 d. toje ugdymo įstaigoje organizuoti konferenciją geriausių pranešimų atrinkimui.
  • Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2019 m. spalio 1 d. viešina informaciją, kviečiant mokyklas dalyvauti konferencijoje „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“. Ši informacija skelbiama ir mokyklose.
  • Konkurso I etapo konferenciją „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja, pasirenkant datą, nuo 2019 m. spalio 15 d. iki lapkričio 15 d.
  • Dalyviai užpildo dalyvio registracijos paraišką (1 priedas) ir siunčia  iki 2019 m. spalio 15 d. konferencijos organizatoriui savivaldybėje el. paštu kedainiai.biuras@yahoo.com Dalyvio registracija patvirtinama tik gavus patvirtinimo atsakymą iš organizatoriaus. Negavus patvirtinimo skambinti Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui tel. (8-347) 5 71 86
  • Konkurso I etapo konferencijos „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ geriausias pranešimas renkamas dalyvių slaptu balsavimu (raštu), atsižvelgiant į vertinimo kriterijus: temos atitikimas ir atskleidimas; meninis ir techninis sprendimas; idėjos originalumas; pristatymo kūrybiškumas; taisyklingos kalbos vartojimas; estetinis apipavidalinimas, pateiktos informacijos tikslumas, įtaigumas.
  • Trys, daugiausiai žiūrovų simpatijų sulaukusių, pranešimų autoriai arba autorių grupės bus apdovanojami Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. I-III vietos nugalėtojai – padėkos raštais ir organizatorių įsteigtomis atminimo dovanėlėmis, visiems kitiems konferencijos dalyviams bus įteikti padėkos raštai.
  • Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras iki 2019 m. lapkričio 19 d. konkurso organizatorių Kauno apskrityje – Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupę informuoja el. paštu orina.ivanauskiene@nvsc.lt apie savivaldybėje įvykusį renginį (nurodo įvykusio renginio datą, dalyvių ir pranešimų skaičių) bei daugiausia žiūrovų simpatijų sulaukusio pranešimo autorių arba autorių grupę (I vietos nugalėtojas (-ai)), temos pavadinimą, mokyklos pavadinimą ir el. pašto adresą).
 • Baigiamosios konferencijos Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!organizavimo eiga apskrityje:
  •  Nuo 2019 m. lapkričio 20 d. konkurso II etapo konferencijos „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“, vyksiančios Lietuvos sveikatos mokslų universitete Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultete, Tilžės g. 18, Kaune, organizatorius Kauno apskrityje parengia baigiamosios konferencijos programą, kurios trukmė iki 4 val. Programoje numatomi 8 Kauno apskrities savivaldybių atstovų (I etapo nugalėtojų) pranešimai, apdovanojimai, susipažinimas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetu.
  • Konkurso organizatorius Kauno apskrityje – Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė nuo 2019 m. lapkričio 20 d. viešina informaciją, kviečia 8 Kauno apskrities savivaldybių atstovų (I etapo nugalėtojus) dalyvauti baigiamojoje konferencijoje „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“. Šią informaciją skelbia ir konkurso savivaldybėse organizatoriai ir vykdytojai.
  • Baigiamąją konferenciją „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ ir apdovanojimų ceremoniją (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto 8 padėkos raštai ir atminimo dovanėlėmis) Kauno apskrityje Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupei suorganizuoti, pasirenkant datą, nuo 2019 m. lapkričio 20 d. iki 29 d.
  • Konferencijos organizatorius Kauno apskrityje el. paštu, 5 darbo dienos iki konkurso II etapo baigiamosios konferencijos Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!, informuoja 8 Kauno apskrities savivaldybių I etapo nugalėtojus (I vietų, autoriai arba autorių grupės, po vieną iš kiekvienos savivaldybės), išsiunčiant kvietimą dalyvauti baigiamojoje konferencijoje „Drauge nugalėsime mikrobų atsparumą antibiotikams!“.
  • Baigiamojoje konferencijoje, be  8 Kauno apskrities savivaldybių I etapo nugalėtojų, kviečiama dalyvauti iki 15 dalyvių iš kiekvienos savivaldybės.

IV. REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS

 1. Konferencijose „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ pristatomų žodinių pranešimų trukmė 10 min.
 2. Pranešimai pristatomi naudojantis MS Power Point programa.
 3. Pranešimai rengiami ir pristatomi lietuvių kalba.
 4. Pranešimo turinys atitinka konferencijos temą ir siejasi su nuostatuose numatomais konferencijos tikslu ir uždaviniais.
 5. Papildomos pranešimo pristatymo metu reikalingos priemonės ar pateikimo formos neribojamos.
 6. Organizatoriai suteiks galimybę naudotis skaitmeniniu projektoriumi ir kompiuteriu.
 7. Pageidautina pristatomą pranešimą turėti atskiroje kompiuterinėje laikmenoje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ nuostatai skelbiami kiekvienos savivaldybės teritorijos ugdymo įstaigose, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų svetainėse.
 2. Informacija apie konkursą (I ir II etapas) bus viešinama organizatorių ir vykdytojų interneto puslapiuose, spaudoje.

___________________________________

Kauno apskrities 10-11 ar 2-3 klasių moksleivių konkurso „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“, skirto Europos supratimo apie antibiotikus dienai paminėti, nuostatų

1 priedas

KAUNO APSKRITIES 10-11 AR 2-3 GIMNAZINIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ KONKURSO „DRAUGE NUGALĖSIME BAKTERIJŲ ATSPARUMĄ ANTIBIOTIKAMS !” SKIRTO EUROPOS SUPRATIMO APIE ANTIBIOTIKUS DIENAI PAMINĖTI,

DALYVIO REGISTRACIJOS PARAIŠKA

Dalyvio (-ių) vardas (-ai), pavardė(-ės)  
Ugdymo įstaigos pavadinimas, klasė  
Dalyvio (-ių)   (-ės), kontaktai – telefono numeris, elektroninio pašto  adresas  
Pranešimo/pristatymo tema  
Pranešimo/pristatymo trukmė  
Reikalingos priemonės  
Konsultavusio pedagogo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto  adresas  

Paraišką siųsti el. paštu kedainiai.biuras@yahoo.com iki 2019 m. spalio 15 d.

Taip pat skaitykite

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ POLITIKA Mūsų interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), todėl šiame skyriuje jums pateikiama informacija apie tai, kas yra slapukai kaip jie naudojami ir kaip jums apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti. Kas yra slapukai? Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą. Slapukai įprastai naudojami šiais tikslais: Techniniai slapukai: padeda rodyti jums svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui. Funkciniai slapukai: šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėta informaciją. Šiuos slapukus galima naudoti ir registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius svetainėje jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina svetaine patirtį. Analitiniai slapukai: padeda optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Galima rinkti duomenis apie peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškai atveriami ir į kuriuos sureaguota bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galima naudoti informaciją apie vartotoją ir tai, kaip naudojate svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse. Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis. Ką galite pasirinkti? Apsilankę interneto svetainėje galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės. Daugumoje naršyklių galima: patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus; blokuoti trečiųjų šalių slapukus; blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių; blokuoti visų slapukų siuntimą; uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus. Jei nesutinkate, kad į kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių neveiks tinkamai. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje. Mūsų interneto tinklalapyje naudojamų slapukų sąrašas Slapukų tipai: nuolatiniai slapukai, saugomi ir nustatomi vartotojo kompiuteryje tam tikram laikui ir naudojami pakartotinai apsilankius Interneto tinklalapyje; Slapukų pavadinimas Aprašas Slapukų tipas cookieconsent_dismissed, įvairūs pavadinimai Tinklalapio slapukai naudojami, kad gauti informaciją ar lankytojas susipažino su slapukų naudojimo politiką. Slapukai nustatomi konkrečiam laikotarpiui.

Uždaryti