DARBO GRUPĖS IR KOMISIJOS

Kėdainių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais direktorė Danguolė Avižiuvienė nuo 1998 m. sausio 30 d. yra Kėdainių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narė.

Tarybos uždavinys ir funkcijos;

Pagrindinis Tarybos uždavinys yra patarti merui ir savivaldybės tarybai, kaip rengti ir įgyvendinti savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemones, nustatyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus bei atlikti kitas funkcijas, priskirtas pagal Tarybos veiklą reglamentuojančius įstatymus bei Tarybos nuostatus.

Vykdydama pagrindinį uždavinį Taryba atlieka šias funkcijas:

 1. gauna informaciją iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, reikalingą nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, ją analizuoja;
 2. bendradarbiauja su savivaldybės ir valstybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 3. vertina, kaip vykdomos sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonės savivaldybės įstaigose ir organizacijose;
 4. nustato savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo prioritetus;
 5. teikia informaciją ir pasiūlymus sveikatinimo klausimais savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėms organizacijoms;
 6. rengia Tarybos veiklos programą, veiklos ataskaitą ir teikia savivaldybės tarybai.

2004 m. Europos visuomenės sveikatos asociacijos (EUPHA) dvynių projekto, kurio metu buvo kuriama Kėdainių rajono visuomenės sveikatos priežiūros strategija 2004 – 2010 m. bei rengiamas priemonių planas, darbo grupės narė.

Kėdainių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais direktorė Danguolė Avižiuvienė nuo 2007 m. lapkričio 30 d. iki 2015 m. gegužės 29 d. ir nuo 2019 m. birželio 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos narė.

Asociacijos pagrindiniai tikslai:

 1. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse ir skatinti kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybių gyventojams.
 2. Palaikyti ryšius su visuomenės sveikatos srityje dalyvaujančiomis ir dirbančiomis organizacijomis bei mokslo institucijomis Lietuvoje, kitose valstybėse, taip pat tarptautinėmis organizacijomis.
 3. Skatinti savivaldybių gyventojus aktyviai rūpintis savo sveikata.
 4. Siekti visuomenės sveikatos specialistų, bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos.
 5. Bendradarbiauti su kitais sektoriais siekiant efektyvių duomenų mainų stebint ir analizuojant savivaldybių gyventojų sveikatą.
 6. Aktyviai dalyvauti saugant teisėtus Asociacijos narių interesus.

 

Kėdainių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais direktorė Danguolė Avižiuvienė nuo 2011 m. sausio 6 d. yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos narė.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis. 

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

1.kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;

2.surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;

3.nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių skyrimo;

4.ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;

5.pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;

6.koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;

7.teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;

8.atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, atstovaujamas direktorės Danguolės Avižiuvienės, nuo 2009 m. yra Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos narys, nuo 2013 m. direktorė yra šios asociacijos tarybos narė.

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, atstovaujamas direktorės Danguolės Avižiuvienės, nuo 2009 m. yra Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos vienas iš steigėjų, direktorė yra šios asociacijos tarybos narė.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto taryba

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Direktorė Danguolė Avižiuvienė nuo 2018 m. yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narė, socialinio partnerio atstovė. Visuomenės sveikatos fakulteto taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-15 patvirtintais Visuomenės sveikatos fakulteto nuostatais ir 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 14-07 patvirtintu LSMU fakulteto tarybos reglamentu.

Sveikatą stiprinančio Kauno regiono darbo grupė

Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiais direktorė Danguolė Avižiuvienė nuo 2013 m. yra Sveikatą stiprinančio Kauno regiono darbo grupės atstovas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupė Nuo 2021 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl darbo grupės visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokyklose, kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 ,,Dėl visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektui parengti sudarymo“ direktorė Danguolė Avižiuvienė yra darbo grupės narė.